Theo quy định tại Công Văn 269/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội thì số tháng tính trùng không được làm tròn

Theo quy định tại tiết e.2 khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC , trường hợp người nước ngoài cư trú dưới 183 ngày trong năm đầu nhưng tính trong 12 tháng liên tục lại có mặt trên 183 ngày thì năm tính thuế thứ 1 được tính từ thời điểm sang Việt Nam đến thời điểm đủ 12 tháng. Năm tính thuế thứ 2 được tính lại kể từ ngày 1/1 đến 31/12, bao gồm cả những tháng đã tính vào năm thứ 1.

Số thuế TNCN đã nộp cho những tháng bị tính trùng được trừ vào số thuế TNCN phải nộp của năm thứ 2.

Tuy nhiên, theo Công văn này, "số tháng bị tính trùng" làm cơ sở xác định số thuế TNCN được giảm trừ không được làm tròn.

Ví dụ, ông A là người nước ngoài, sang Việt Nam làm việc từ ngày 23/9/2016, năm tính thuế thứ 1 được xác định là từ ngày 23/9/2016 - 22/9/2017, năm tính thuế thứ 2 là từ ngày 1/1/2017 - 31/12/2017 thì số tháng tính trùng của ông A (từ 1/1/2017 - 22/9/2017) là 8,7 tháng, không được làm tròn thành 9 tháng.