Áp Dụng Hiệp Định Tránh Đánh Thuế Đối Với Lãi Vay

Trong trường hợp Công ty Việt Nam đi vay của Công ty nước ngoài thì lãi vay phải trả thường sẽ không được miễn giảm thuế theo Hiệp định.

Tuy nhiên, sẽ có trường hợp nếu đi vay của Ngân hàng Pháp có thể được miễn giảm như công văn sau:

https://khovanban.com/cong-van-3287-...-viet-nam-phap