Tình huống 1: Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Công tyđể cung cấp hệ thống thiết bị phân tích hóa học (bao gồm cả phần cứng và phần mềm điều khiển thiết bị, phân tích số liệu đo). Nếu phần mềm này Công ty phải trả phí bản quyền thì thuế nhà thầu sẽ tính như thế nào?

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/...oi-430979.aspx

Theo Công văn 90747 của Cơ quan thuế HN thì thuế nhà thầu nước ngoài sẽ tính như sau:

- Về thuế GTGT:


+ Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.


+ Máy móc thiết bị (không đi kèm các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam): Công ty độc giả nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.


- Về thuế TNDN:


+ Đối với bản quyền phần mềm: Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%.


+ Đối với máy móc thiết bị (không đi kèm dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam): Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 1%.


Trường hợp hợp đồng nhà thầu không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế GTGT, TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế GTGT, TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Tình huống 2: Công ty nhập khẩu máy vi tính có cài sẵn phần mềm sử dụng không phải trả tiền bản quyền (đơn vị bán máy vi tính đã trả tiền bản quyền)

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/...Ttl6b8msSd-baM

Theo Công văn 337 nêu trên thì thuế nhà thầu sẽ được tính như sau:

Trường hợp Công ty nhập khẩu máy vi tínhcài sẵn phần mềm sử dụng không phải trả tiền bản quyền (đơn vị bán máy vi tính đã trả tiền bản quyền), khi nhập khẩu Công ty đã nộp thuế giá trị gia tăngthuế nhập khẩu trên toàn bộ giá trị máy vi tính nhập khẩu thì hoạt động nhập khẩu máy vi tính này không chịu thuế nhà thầu.