Mình xin discuss một case như sau:


Công ty A (VN) mua hàng từ Công ty B (nước ngoài) trong đó công ty B sẽ cung cấp thêm dịch vụ vận chuyển đến trụ sở của Công ty A và trên hóa đơn tách riêng ra tiền hàng và tiền phí vận chuyển.
Theo Công văn bên dưới:


https://thuvienphapluat.vn/cong-van/...QMT7kj7t8533io
Cục thuế Hà Nội cho rằng:
1/ Về khâu cung cấp hàng hóa:
Công ty nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu đối với mặt hàng máy ảnh.
Thuế TNDN: Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu là 1% theo quy định tại Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính.
2/ Về dịch vụ vận chuyển:Thuế GTGT: Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5% theo quy định tại tiết a điểm 2 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính.
Thuế TNDN: Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu là 5% theo quy định tại Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính.
Tuy nhiên, Theo Thông tư 103 thì:Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms}
=> Chịu thuế 1% trên toàn bộ giá trị Hợp đồng.


Quan điểm trên có thể thấy được thể hiện trong Công văn sau của Cục thuế:


https://thuvienphapluat.vn/cong-van/...g1cXIZOz41BsuY


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 3846/TCT-CS
V/v: chính sách thuế nhà thầu.
Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam
(Địa chỉ: Lô số IN1-4A, IN1-4B, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).
Trả lời công văn số NPV-OD-14-115 ngày 21/07/2014 của Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam về chính sách thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điều 1 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng của Thông tư:
“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.
2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP (Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms).”
Tại khoản 2a Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh thương mại: cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP (Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms) là 1 %.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty nước ngoài ký hợp đồng với Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam để cung cấp hàng hóa cho Công ty theo điều khoản giao hàng DDU, nếu chỉ bao gồm dịch vụ vận chuyển đến địa điểm giao hàng mà không kèm theo các dịch vụ khác (như lắp đặt, chạy thử, bảo dưỡng...) tại Việt Nam thì áp dụng tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 1% trên toàn bộ giá trị hợp đồng đối với cả hai trường hợp có tách riêng hoặc không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
Theo mình thì nếu nhà thầu nước ngoài chỉ cung cấp hàng hóa và có thực hiện dịch vụ vận chuyển vào sâu trong lãnh thổ VN và không đi kèm thêm dịch vụ nào khác thì sẽ chịu thuế NTNN là 1% dù dịch vụ vận chuyển này tách hay không tách ra được. Ý kiến của một bạn làm kế toán như hình bên dưới cũng giống ý kiến của mình:
Tuy nhiên, phương pháp nào cũng có văn bản support nên mọi người thận trọng khi áp dụng nhé.